T. 973 73 83 49

Què fem?

Servei d’Atenció Domiciliària

El servei d’atenció domiciliària consisteix en un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. 

La persona beneficiària reb al domicili particular un/a auxiliar d’infermeria que durant el temps que estan junts fan activitats físiques, cognitives, lectura… Tot supervisas per fisioterapeutas, educadors social, entre altres professionals.

Servei de Centre de Dia

Els centres de dia són instal·lacions especials per a la tercera edat, on un grup de professionals es dediquen a la prevenció, tractament i cura de persones grans.

 Els avis poden continuar vivint a casa seva, on són durant les nits, d’aquesta manera no existeix una desvinculació total amb el seu ambient de referència, el seu entorn, ja que no es troben en situació de total dependència. Els centres de dia es podrien considerar el pas intermedi entre la total independència de la persona i l'estància en una residència. Un pas tremendament necessari per a millorar la qualitat de vida i disminuir els efectes de l’edat.

En els centres de dia les persones grans poden, no sols aprendre coses noves, sinó re-aprendre coses que se’ls hi hagin oblidat i, per suposat millorar de la mà d’equips professionals, encarregats de cobrir les principals àrees de la cura en salut física i mental.

Hi ha un desconeixement per part de la societat del que és un centre de dia. Molta gent el defineix com un lloc d’oci, un lloc on només està entretingut a l'avi.

Un centre de dia aporta més que això, és un lloc on la tercera edat va a rebre tractaments per les seves patologies i també prevenció de l’envelliment per tal de mantenir una millor qualitat de vida,sempre tenint en compte el seu entorn familiar, ja que tan important és tractar l’avi com a la seva família, explicant-los-hi, informant-los i fent-los partícips en la cura i la millora de l’avi.

Un centre de dia, per tant, és una opció a tenir en compte per a preveure, reduir i millorar la qualitat de vida de la gent gran, sense oblidar-nos que això porta implícitament una millora en la qualitat de vida dels familiars.

Servei de Residència Geriàtrica

Servei de llar residència 24H (Baixa dependència)

Una Residència Geriàtrica és un centre en el qual s’ofereix servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que està destinat a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal.

L'objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.

Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal.

La llar residència consta d'un habitatge amb serveis comuns i d'un equip professional format per un/a responsable del servei, un/a responsable higienicosanitari i de personal suficient per a la prestació adequada de les funcions d'allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal de manera que s'asseguri la presència permanent i continuada durant les vint-i-quatre hores del dia.

Servei de residència assistida (Alta dependència)

És un servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral, adreçat a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s'adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

L'equip professional que hi treballa és pluridisciplinari i està format per infermers i infermeres, auxiliars de gerontologia, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, experts en educació social, psicologia i medicina. També hi ha un director o directora responsable i un/a responsable higienicosanitari.